Zon Jongen Meisje

De medezeggenschapsraad van De Beemden

Op onze school is een Medezeggenschapsraad actief. In aansluiting op de Wet Medezeggenschap Scholen, waarin de structuur van de inspraak van ouders en teamleden wordt geregeld, heeft onze school een MR met vertegenwoordigers van ouders en team. Deze afgevaardigden worden gekozen vanuit hun eigen achterban, de ouders door de ouders en de teamleden door het team.
 
De Medezeggenschapsraad op de Beemden bestaat uit een oudergeleding van 2 ouders, en 2 personeelsleden.
De Medezeggenschapsraad op de Beemden is te bereiken via het emailadres; mr.debeemden@stichtingtalentis.nl of via danielle.aarts@stichtingtalentis.nl 

De Medezeggenschapsraad heeft de bevoegdheid van advies en van instemming op een aantal, bij wet vastgelegde, beleidsonderdelen. Daarnaast probeert de MR als sparringpartner te fungeren voor de directie: meedenken, kritisch volgen en initiëren van beleidspunten zijn daarbij belangrijke aspecten.
Voorbeelden van zaken die in dit gestructureerd overleg, ongeveer 10 keer per schooljaar, aan bod komen zijn:

  • Hoe bewaken we de veiligheid, gezondheid en het welbevinden op school?
  • Hoe worden financiële keuzes gemaakt?
  • Hoe worden middelen ingezet en voor welke doelen?
  • Welke ontwikkelingen zijn er gaande en hoe bewaken we daarbij goed onderwijs?
  • Wat zijn de resultaten van veranderingen in de school?

Het doel van de MR is om de belangen van kinderen, ouders en teamleden te behartigen in het streven naar goed onderwijs in een veilig en prettig leef- en werkklimaat. 
De scholen van de Stichting Talentis hebben daarnaast een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.
Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel de Medezeggenschapsraad als de GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich hier van te onthouden.
In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door vacature (ouder) en Ingrid van Lierop (leerkracht).
De data van de vergaderingen vindt u terug op de jaarkalender op ouderportaal.
De vergaderingen zijn openbaar.